Programista Robotów Offline

CEL STANOWISKA

Programista Robotów Offline w naszym Zespole jest odpowiedzialny za programowanie robotów przemysłowych w środowiskach: Process Simulate, Delmia, Roboguide oraz MotoSim. Bierze aktywny udział w tworzeniu koncepcji technicznych oraz realizacji powierzonych ambitnych projektów z wykorzystaniem robotów Yaskawa, ABB, Kuka czy Fanuc z uwzględnieniem standardów przyjętych przez czołowe firmy z branży Automotive. W takt rozwoju wiedzy i doświadczeń każdy Programista Robotów Offline ma możliwość realizacji coraz bardziej ciekawych i wymagających zadań związanych z symulacją i programowaniem robotów. W szczególności Programista Robotów Offline odpowiedzialny jest za przygotowanie symulacji oraz programowanie offline, a także sporządzanie dokumentacji technicznej. Bierze również udział w pracach przy instalacjach - w tym we wgrywaniu wygenerowanych programów robotów, sprawdzanie bezkolizyjności ścieżek oraz kalibracji cel w środowisku 3D.

CZAS TRWANIA REKRUTACJI:

•W tym momencie nie prowadzimy otwartego procesu rekrutacyjnego na stanowisko Programisty Robotów Offline. Jednak rozwijamy się na tyle dynamicznie, że z chęcią chcielibyśmy Ciebie poznać, być może Twoje umiejętności oraz wiedza będą mogły teraz lub w niedalekiej przyszłości wzmocnić nasz Zespół

•Jeśli jesteś studentem studiów inżynierskich lub magisterskich i interesuje Ciebie staż lub pierwsze kroki zawodowe w symulacji oraz programowania robotów offline - to śmiało prześlij swoją aplikację. Być może będziemy mogli zaproponować Tobie ciekawą ścieżkę rozwoju zawodowego

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA I OBOWIĄZKI:

•Programowanie robotów przemysłowych w środowisku Process Simulate, Delmia, Roboguide oraz MotoSim

•Symulacja oraz programowanie offline (być może pre-engineering).

•Sporządzanie dokumentacji technicznej.

•Praca na instalacjach (wgranie wygenerowanych programów do robotów, sprawdzanie bezkolizyjności ścieżek, kalibracje cel w środowisku 3D).

•Udział w pracach już na etapie oferowania.

•Możliwość współudziału i poznania opracowywania schematów pneumatycznych, konstrukcji mechanicznych.


WYMAGANIA:

•Uzyskany stopień inżyniera / magistra na kierunku technicznym

•Wykształcenie wyższe techniczne: robotyka / automatyka / mechatronika.

•Gotowość do sporadycznych wyjazdów służbowych (maksymalnie 20% rocznego czasu pracy).

•Znajomość zagadnień technicznych związanych z robotyzacją procesów montażowych, paletyzacji lub spawania łukowego i laserowego będzie atutem.

•Wiedza na temat budowy, zasady działania i programowania robota przemysłowego.

•Znajomość: RobCAD, Process Simulate, Delmia V5 Robotics, MotoSim / Roboguide / RobotStudio / WorkVisual.

•Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie średnio-zaawansowanym, zarówno w mowie jak i w piśmie.

•Umiejętność pracy w zespole.

•Prawo jazdy kategorii B.


OFERUJEMY:

•Możliwość rozwoju zawodowego z dziedziny automatyzacji i robotyzacji.

•Wysokie wynagrodzenie odzwierciedlające poziom wiedzy oraz doświadczenia.

•Pracę w młodym i przyjaznym zespole.

•Pakiet medyczny i ubezpieczenie grupowe.

•Szkolenia językowe i nie tylko.

•Darmową pomoc prawną.

•Imprezy i wydarzenia firmowe.


WARUNKI ZATRUDNIENIA:

•Początkowo umowa na czas określony (3 miesiące).

•Po upływie okresu próbnego umowa na czas nieokreślony w pełnym wymiarze godzin.


Kandydatów zainteresowanych ofertą i spełniających przedstawione wymagania prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych : CV i list motywacyjny na adres e-mail: rekrutacja@ake-robotics.pl />


INFORMACJA

o przetwarzaniu Twoich danych osobowych
 

 
I.  Administrator danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 oraz art. 26 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że: przetwarzamy Państwa dane osobowe.

 Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.

1.  Jako Administrator, jesteśmy odpowiedzialni za wykonanie obowiązku informacyjnego

2.  Ilekroć w niniejszej informacji jest mowa o Administratorze Danych Osobowych, oznacza to  AKE Robotics Sp. z o.o.

i.  Adres do kontaktu –ul. Kolista 105H, 43-300 Bielsko-Biała

ii.  E-mail:
rodo@ake-robotics.pl />
3.  Jako Administrator informujemy, iż  w sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować korzystając z powyżej powołanych danych.

II.  Inspektor Ochrony DanychNie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych ze względu na brak podstaw. W związku z powyższym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem adresu e-mail:
rodo@ake-robotics.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.III.  Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

1.  w celu zawarcia umowy/nawiązania współpracy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 2.  w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy/listu/dokumentu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.  w celach analitycznych  doboru usług do potrzeb naszych klientów; optymalizacji naszych produktów na podstawie Twoich uwag na ich temat, Twojego zainteresowania, logów technicznych aplikacji; optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4.  w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5.  w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

6.  w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

7.  w celu rozliczenia umów(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

8.  w celu udzielania odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania lub wnioski oraz prowadzenie dalszej korespondencji, czy kontaktu w tym zakresie, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

9.  w celu obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ewentualnego kierowania roszczeń, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

10.  w celu wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

11. w celu realizacji obowiązku ciążącego na administratorze będącym częścią grupy kapitałowej spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

12.  w związku z działaniami rekrutacyjnymi będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:

  a)  rozpatrzenia kandydatury i realizacji procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody, także dla potrzeb przyszłych rekrutacji lub rekrutacji

  b)  obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu kierowania ewentualnych roszczeń,

Podstawą prawną przetwarzania są obecnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności w zakresie kodeksu pracy oraz wszelkich aktów wykonawczych, a w zakresie szerszym niż określony w tych przepisach i w zakresie przyszłych rekrutacji, na podstawie Państwa zgody.

IV.  Dane, które przetwarzamy

Poprzez dane osobowe będziemy rozumieli wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą). Będziemy przetwarzać przedmiotowe dane w różnych sytuacjach , w których udostępnili nam Państwo dane w ramach różnych kanałów komunikacji, takich jak np. złożenie aplikacji w ramach procesu rekrutacji, zapytania ofertowego drogą mailową/telefoniczną/pisemną lub w ramach złożonych oświadczeń czy realizowanych umów. Nadto może dojść do sytuacji, których będziemy przetwarzać Państwa dane pozyskując je z innych źródeł, jak np. od podmiotów, z którymi Państwo współpracujecie, a które są naszymi kontrahentami, czy podmiotami, z którymi jesteśmy związani jakąkolwiek relacją (np. w ramach postępowania sądowego, administracyjnego itp.)Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

1.  W związku z procesami rekrutacji przetwarzamy dane, które zostaną nam podane w procesie rekrutacji oraz zebrane w ramach procesu rekrutacji. W związku z powyższym, w zależności od sytuacji może dojść do przetwarzania m.in. następujących danych: Podstawowe dane identyfikacyjne, Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne, Elektroniczne dane identyfikacyjne, Dane dotyczące umiejętności, dotyczące dotychczasowego zatrudnienia, uprawnień, wykształcenia, dane dotyczące środków komunikacji, inne dane podane nam w toku rekrutacji i procesu zawarcia umowy,

2.  W związku z procesami bussinesowymi, realizacją poszczególnych obowiązków, w tym obowiązków wynikających z zawartych umów/listów/dokumentów, czy złożonych oświadczeń, będziemy przetwarzać dane podane nam w związku z zawarciem tychże dokumentów, czy pozyskane w toku procesu ich zawierania, czy realizacji związanych z nimi obowiązków czy uprawnień, tj. dane partnerów bussinesowych: klientów, kontrahentów, pracowników, współpracowników, dane teleadresowe, dane identyfikacyjne, dane dotyczące stanowisk pracy, uprawnień zawodowych, a także inne pozyskane w związku z daną relacją.Przetwarzanie niektórych danych może być uzależnione od Państwa zgody.

V.  Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, jak firmy księgowe, informatyczne, doradcze, kancelarie prawne, doradcze, czy inne podmioty realizujące na nasze zlecenie szereg usług w ramach procesów naszej działalności gospodarczej. Zakres podmiotów jest zmienny. W związku z powyższym zawsze możecie nas Państwo zapytać, z kim aktualnie współpracujemy i komu przekazujemy Państwa dane.

VI.  Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII.  Okres przechowywania danych

1.  Twoje dane pozyskane w toku procesu rekrutacyjnego  przechowujemy przez okres trwania procesu rekrutacji aż do przedawnienia się ewentualnych roszczeń z tym związanych.

2.  Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

3.  Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu  naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku ciążącego na administratorze to Twoje dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.VIII.  Wymóg podania danych

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do realizacji usługi/umowy/czynności uniemożliwi przeprowadzenie powyższego procesu.

IX. Twoje prawa:

Przysługuje Ci:

a)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

c)  prawo do usunięcia danych.

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

d)  ograniczenia przetwarzania danych

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e)  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Sprzeciw "marketingowy". Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinnaś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f)  prawo do przenoszenia danych:

g)  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

h)  prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie do nas pismo na adresy podany w pkt. I. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

Aktualności / Ciekawostki / Realizacje

Zapraszamy do śledzenia nas na:

 • Fiat
 • Volkswagen
 • Bagramet
 • Mercedes-Benz
 • Gedia
 • BMW
 • Gestamp
 • Audi
 • Paradyż
 • Bentley
 • Mahle
 • Porshe
 • Rockwool
 • Volvo
 • BBS
 • Ford
 • Skoda
 • Seat
 • Opel
 • Man
 • Mitsubishi
 • Peugeot

Informujemy, iż na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu.
W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dla plików ciasteczek.